Петиција: Евтина тарифа на струја во вонредна состојба! / Tarifë të lirë për rrymën elektrike!

Опасноста од забрзано ширење на Корона вирусот е реалност.
Затоа, ги поздравуваме здравствените мерки кои се преземени од страна на Владата и Министерството за здравство и наредбите за самоизолација на населението.

Но, истовремено ја потенцираме опасноста од настанување нов проблем, а тоа е социјалната криза и сиромаштија која ќе ја предизвикаат здравствените мерки доколку не бидат навремено проследени со социјални мерки.
Имено, задолжителноста на самоизолацијата, подразбира задолжително останување дома во текот на речиси целото деноноќие. Тоа значи повисоки режиски трошоци (повисоки сметки за струја, вода, греење итн.).
Сето ова во ситуација кога граѓаните остануваат без работа поради затворањето на голем дел субјектите од производствените дејности  и сите услужни дејности. Сето ова во ситуација кога сосема е за очекување да има семејства без ниту еден вработен во периодот кој престои…
Затоа бараме од владата вонредната состојба да ја искористи преку донесување низа уредби со законска сила за помош на населението преку социјални трансфери. Но, пред да се донесат истите, неопходни се итни мерки кои треба да се донесат веднаш!
Во прв ред тоа е воведување ефтина тарифа за струјата во текот на целото деноноќие, а со цел да се спречи негативниот економски ефект на самоизолацијата – зголемени износи на сметките за струја.
Сметаме дека оваа мерка може да се донесе веднаш!

Rreziku i shpejtë për përhapjen e virusit Covid 19 është një realitet. Prandaj, i mirëpresim masat shëndetësore të marra nga Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë dhe urdhrat për izolimin e popullatës. Në të njëjtën kohë, ne po theksojmë rrezikun e një problemi të ri, përkatësisht krizën sociale dhe varfërinë që do të shkaktohen nga masat e kujdesit shëndetësor nëse nuk ndiqen me kohë me masa sociale. Përkatësisht, izolimi i detyruar nënkupton një qëndrim të detyrueshëm në shtëpi për pothuajse tërë ditën dhe natën. Kjo do të thotë kosto më e lartë (faturat më të larta të energjisë elektrike, ujë, ngrohje, etj.). E gjithë kjo në një situatë kur qytetarët kanë mbetur pa punë për shkak të mbylljes së një pjese të madhe të prodhimit dhe të të gjitha aktiviteteve të shërbimit. E gjithë kjo në një situatë ku pritet që të ketë familje pa një të punësuar në këtë periudhë. Prandaj, ne nxisim qeverinë të përdorë gjendjen e jashtëzakonshme duke miratuar një seri rregullash ligjore për të ndihmuar popullsinë përmes transferimeve sociale. Por përpara se ato të miratohen, duhet të merren masa urgjente menjëherë! Në radhë të parë është futja e një tarife të lirë për energjinë elektrike gjatë gjithë ditës, me qëllim parandalimin e efektit negativ ekonomik të izolimit të vetvetes – sasi të rritura në faturat e energjisë elektrike. Ne besojmë se kjo masë mund të merret menjëherë!

Линк до петицијата: http://chng.it/VLGPpkjNfy