Го читаме Хобсбаум: Катастрофи во XX век – Гласни идеи

Во оваа епизода на „Гласни идеи“ гостува Никола Славевски. Тема на дискусија се уметничката репродукција, пререволуционерните и револуционерните состојби во дваесетиот век како век на катастрофи.