Заштита при работа на нафтена платформа и критика на ен-џи-о јазик – Гласни идеи

Заштита при работа (ЗПР) на нафтена платформа, имено, за отсуство на болест, за отсуство на опасност и обезбедување на благосостојба, преку нови пракси, во вториот дел од дискусијата со Гоце Чекоров – Ланс, овој пат на лице место на работа на платформа за црпење на нафта, со споделени информации за променeтите пракси при патување по аеродроми и заобиколување на земји коишто имаат задолжителен карантин, со индивидуализација на односите во режим на работа, потоа разговори за документарниот филм, Planet of the humans и критика за капиталистичкиот ен-џи-о јазик во рамка на „енвајрментал-изам“ гледан како зелен конзервативизам, со којшто се замаглува класниот јазик, како и парадигмите коишто се на хоризонтот како потенцијал за критика со активната позиција на антиконсумеризам, одраст #degrowth и тн.