Фројдовска фракција и античка патологија на личноста – Гласни идеи

Еманципаторска едукација за работнички и работници преку дискусија со Гордана Ристовска за стратегиите на класите на власт за деформирање на когнитивната мапа со „перење“, за формирање и инженеринг на „антички идентитет“, такаречи, со „бришење и пишување“ како интернализирање на релациите на моќ со националистички тиради преку медиумската машинерија за супресија и доминација врз работничката класа од страна на владеачките класи. Поенти како стресори, тригер фактори, себевалидација и фројдовските состави: ИД, ЕГО, СУПЕРЕГО, во смисла на психологија, прoфилирање и психоанализа.